Thủ tục đăng ký

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Bộ Y tế phân cấp quy định, bảo đảm tiêu chuẩn công bố áp dụng đáp ứng các quy định bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đã công bố.

Hướng dẫn hồ sơ

I. TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

Doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình theo các bước sau:

1. Xây dựng hoặc chấp nhận tiêu chuẩn để áp dụng.
2. Công bố tiêu chuẩn bằng "Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá" theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này.

Ý nghĩa

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Tất cả các sản phẩm muốn lưu hành trong nước hoặc nhập khẩu đều phải công bố chất lượng – nắm bắt được nhu cầu đó của doanh nghiệp chúng tôi Topiclaw đã cung cấp các dịch vụ công bố sản phẩm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tối đa trong việc phân phối sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng.