Hồ sơ chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy

1. Đối với sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước:

            a) Bản đăng ký chứng nhận theo mẫu BM-QT-10-01-01

            b) Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp

            c)Thông tin chi tiết sản phẩm ( theo mẫu)

            d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng (theo mẫu) hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 22000 trong trường hợp doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 22000.

            đ) Có ít nhất 1 trong các giấy sau: Bản sao Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc HACCP, hoặc GMP, SSOP, GHP, GDP.

            e) Kế hoạch kiểm soát phương tiện đo lường, thử nghiệm (đối với doanh nghiệm có bộ phận đo đếm, chiết rót, cân) (theo mẫu)

            f) Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.

            g) Các tài liệu liên quan được quy định bởi các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu:

            a) Bản đăng ký chứng nhận theo mẫu BM-QT-10-01-02

            b) Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp

            c) Thông tin chi tiết sản phẩm (theo mẫu)

            d) Kế hoạch đảm bảo chất lượng của thương nhân nhập khẩu (theo mẫu) hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 22000.

            đ) Bản sao Chứng nhận HACCP, hoặc ISO 22000 hoặc GMP của nhà sản xuất (nếu có)

            e) Kế hoạch kiểm soát phương tiện đo lường thử nghiệm (đối với doanh nghiệp có bộ phận đo đếm, cân) (theo mẫu)

            f) Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.

            g) Các tài liệu liên quan được quy định bởi các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành.