Đăng ký mã vạch

Trong hệ thống mã số  EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại,

một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử  dụng 8 con số (EAN-8)dang-ky-ma-vach

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:

Từ trái sang phải

+ Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu

+ Mã doanh nghiệp: có thể  gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số

+ Mã mặt hàng: có thể  là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã  doanh nghiệp

+ Số cuối cùng là số  kiểm tra 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH :

+ Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)

+ Danh sách sản phẩm 

THỜI GIAN:QR-Code-Web-Thanh-Binh

-  02 ngày cấp Mã số tạm thời

- 02 tháng cấp giấy chứng nhận.                         

Mã EAN-13

STT          Phân Loại            Chi Phí          Phí  duy trì hàng năm
1                  10 số               2.500.000                    500.000
2                    9 số               3.000.000                    500.000
3                    8 số               3.500.000                 1.000.000